Haliaeetus pelagicus

Haliaeetus pelagicus
Photographer: Sammy SamRights holder: Sammy Sam

Adult Haliaeetus pelagicus on winter sea ice, Hokkaido, Japan, 14/02/2010

Source: Sammy Sam, Picasa.