Veined Rapa Whelk (Rapana venosa)

Veined Rapa Whelk (Rapana venosa)
Photographer: U.S. Geological Survey