Histioteuthis bonnellii

Histioteuthis bonnellii
Photographer: David ShaleRights holder: David Shale